คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
The National Geo-Informatics Board

คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) จัดตั้งขึ้นภายใต้สังกัดนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับภารกิจด้านภูมิสารสนเทศให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล
Powered by Tempera & WordPress.