มาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ

มาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ ที่ได้ทำการศึกษาทั้งหมด จำนวน 32 เรื่อง ได้มีการประกาศโดยหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

  1. ประกาศโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จำนวน 8 เรื่อง
  2. ประกาศโดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) จำนวน 14 เรื่อง
  3. ประกาศโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 10 เรื่อง

 

 

Comments are closed