L17 แผนที่อื่นๆ

ชื่อหน่วยงาน/ชั้นแผนที่ ชั้นแผนที่ในแผนที่บริการ(WMS) มาตราส่วนแผนที่ ปีที่ผลิต(พ.ศ.) ครอบคลุมพื้นที่
1. กรมที่ดิน
(แผนที่โครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล)
– เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตาก
– เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด
(ที่สาธารณะประโยชน์)
– เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว
(ที่สาธารณะประโยชน์)
– เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว
(ที่ราชพัสดุ สก.175)
– เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
จังหวัดสระแก้ว (แปลงที่ 1)
– ขอบเขตโครงการป่าดงภูสิฐาน
จังหวัดมุกดาหาร (คทช. ระยะที่1)
– ขอบเขตโครงการป่าลุ่มน้ำฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ (คทช. ระยะที่1)
– ขอบเขตโครงการป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย
จังหวัดเชียงใหม่ (คทช. ระยะที่1)
– ขอบเขตโครงการป่าท่าธาร
จังหวัดเชียงใหม่ (คทช. ระยะที่1)
– ขอบเขตโครงการป่าหนองไซ ป่าทุ่งวัวแล่น
และป่าชุมโค จังหวัดชุมพร (คทช. ระยะที่1)
– ขอบเขตโครงการป่าดงหมูจังหวัดนครพนม
และจังหวัดมุกดาหาร (คทช. ระยะที่1)
– ขอบเขตโครงการป่าขุนแม่ทา
จังหวัดเชียงใหม่ (คทช. ระยะที่1)
– เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย
(ที่สาธารณะประโยชน์)
– เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
(ที่สาธารณะประโยชน์)
– ป่าชุมชน
– ป่าเศรษฐกิจชุมชน
2. สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร – แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พ.ศ.2556
– แผนผังแสดงโครงการคมนาคม
และขนส่ง พ.ศ. 2556
1:4,000 2556 กรุงเทพมหานคร
3. กรมส่งเสริมการเกษตร – ตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
– ตำแหน่งหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
ทั้งประเทศ
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
ตำแหน่งโรงไฟฟ้าต่าง เช่น โรงงานไฟฟ้า
พลังงานทดแทน, โรงไฟฟ้าพลังงานลม
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, โรงงานไบโอดีเซล,
โรงงานเอทานอล, โรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ, โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟ เป็นต้น
ทั้งประเทศ
5. กรมทรัพยากรธรณี แผนที่ด้านธรณีวิทยา / แร่ ทั้งประเทศ
6. จังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้นแผนที่ในแผนที่บริการ ได้แก่
แหล่งน้ำในแผนในอนาคตที่แก้ใข
เพิ่มเติมจากหน่วยงาน แหล่งน้ำที่มี
ในปัจจุบัน (เพิ่มเติมโดย อบต.)
แหล่งน้ำกินน้ำใช้ ความต้องการ
โครงการที่เชื่อมโยงกับแหล่งน้ำเดิม
ตำแหน่งข้อมูลแหล่งน้ำจากเวที
ประชาคม เป็นต้น
จ.เพชรบูรณ์
7. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
พื้นที่เกาะช้างและพัทยา
พื้นที่พิเศษ 6 พื้นที่ได้แก่
– พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง
– พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
– พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
– ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
– พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
– พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
เฉพาะพื้นที่พิเศษ
8. สถานีภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ภาคใต้
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาและสถานีวัดฝน จังหวัดสงขลา,
จังหวัดสตูล
ชุดดิน  จังหวัดสงขลา,
จังหวัดสตูล
แหล่งท่องเที่ยว  จังหวัดสงขลา,
จังหวัดสตูล
แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี  จังหวัดสงขลา,
จังหวัดสตูล
9. สถานีภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง
(มหาวิทยาลัยนเรศวร)
– ชั้นข้อมูลพื้นฐาน
– โครงสร้างพื้นฐาน
– สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
– ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1:50,000  2556  จังหวัดพิษณุโลก
10.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ตั้งโรงไฟฟ้า ทั้งประเทศ
11. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ – พื้นที่ประทานบัตร
– พื้นที่อาชญาบัตร
1:50,000 2549 ทั้งประเทศ
12.ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
– การใช้ประโยชน์ที่ดิน
– การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่าไม้
– การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทตังเมือง
– ขอบเขตหมู่บ้าน
1:4,000 2559 จังหวัดขอนแก่น
 13.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค – ข้อมูลระบบสายส่ง 115 เควี
– ข้อมูลระบบจำหน่ายแรงสูง(22/33 เควี)
– ข้อมูลระบบจำหน่ายแรงต่ำ (400/230 เควี)
– ข้อมูลตำแหน่งมิเตอร์
74 จังหวัดทั่วประเทศ
(ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ)
14.การประปาส่วนภูมิภาค แนวท่อประปา 1:4,000 บริเวณภาคตะวันออก
15.กรมศิลปากร แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม ทั้งประเทศ
 16.กรมการพัฒนาชุมชน – พื้นที่ประสบภัยพิบัติ
– การเข้าถึงระบบประปาชุมชน
– เอกสารสิทธิที่ดินของครอบเรือน
– ข้อมูลวิธีการติดต่อสื่อสารของครัวเรือน
– ข้อมูลแรงงานต่างด้าว
– การใช้พลังงานทางเลือกของครัวเรือน
– การเข้าถึงไฟฟ้าของครัวเรือน
– การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
– การขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค
2558 ทั้งประเทศ

 

Comments are closed