L01 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

ชื่อหน่วยงาน/ชั้นแผนที่ ชั้นแผนที่ในแผนที่บริการ(WMS) มาตราส่วนแผนที่ ปีที่ผลิต(พ.ศ.) ครอบคลุมพื้นที่
1. กรมแผนที่ทหาร แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศออร์โท
ครอบคลุมทั้งประเทศ
 1:50,000  2554 ทั้งประเทศ
2. กรมที่ดิน แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  1:4,000  2554 บริเวณภาคเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่
พิจิตร, กำแพงเพชร, พิษณุโลก,
สุโขทัย, ตาก, อุตรดิตถ์, น่าน, แพร่,
ลำปาง, ลำพูน, พะเยา, เชียงใหม่,
แม่ฮ่องสอน, เชียงราย
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แผนที่ภาพออร์โธของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด WWS
พ.ศ. 2495-2498
 1:4,000  2495-2498 จังหวัดพิษณุโลก
– ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด VAP61
พ.ศ. 2506-2513
 1:4,000  2506-2513 จังหวัดพิษณุโลก
– ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด NS3
พ.ศ. 2515-2524
 1:4,000  2515-2524 จังหวัดพิษณุโลก
– ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด DOL
พ.ศ. 2525-2538
 1:4,000  2525-2538 จังหวัดพิษณุโลก
– ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด NIMA
พ.ศ. 2537-2543
 1:4,000  2537-2543 ทั้งประเทศ
4. กรมข่าวทหารอากาศ ภาพถ่ายทางอากาศออร์โท
ความละเอียดจุดภาพ 0.10 เมตร
ความถูกต้องทางราบ 1 เมตร
ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ จ. นราธิวาส
จ. ปัตตานี จ. ยะลาและ 4 อำเภอ
จ. สงขลา
 1:2,000  2557 4 จังหวัดชายแดนใต้
5. กรมพัฒนาที่ดิน แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศออร์โท
ปี 2545
 1:4,000  2545 ทั้งประเทศ

 

Comments are closed