L05 แผนที่เขตการปกครอง

ชื่อหน่วยงาน/ชั้นแผนที่ ชั้นแผนที่ในแผนที่บริการ(WMS) มาตราส่วนแผนที่ ปีที่ผลิต(พ.ศ.) ครอบคลุมพื้นที่
1. กรมการปกครอง
บริการผ่านกรมที่ดิน
– ขอบเขตจังหวัด
– ขอบเขตอำเภอ
– ขอบเขตตำบล
ทั้งประเทศ
2. กระทรวงคมนาคม ชุดแผนที่ Transport FGDS ดังนี้
– ขอบเขตการปกครอง
– ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตำรวจนครบาล
1:20,000 / 1:4,000
(ในเขตเมือง)
 2554 ทั้งประเทศ

3. สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

 

 

– ขอบเขตของเขต
– ขอบเขตของแขวง
 1:4,000  2556 กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการปกครอง 1:4,000 เขตจตุจักร
– แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
– แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
– ขอบเขตแขวง
– ขอบเขตของเขต
– พื้นที่คลอง แหล่งน้ำ
– เส้นกึ่งกลางทางน้ำ
– แม่น้ำเจ้าพระยา
– เส้นกึ่งกลางถนน
– พื้นที่ถนน
– อาคาร
– ทางรถไฟ
– ทางด่วนพิเศษ
– พื้นที่ทางยกระดับ สะพานลอย
– รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
– เส้นแบ่งเขตการปกครอง
– สถานที่สำคัญ
1:4,000 กรุงเทพมหานคร
4. จังหวัดเพชรบูรณ์ – ขอบเขตจังหวัด
– ขอบเขตอำเภอ
– ขอบเขตตำบล
จังหวัดเพชรบูรณ์
5.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
– ขอบเขตจังหวัด
– ขอบเขตอำเภอ
– ขอบเขตตำบล
ทั้งประเทศ
6. สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ขอบเขตเทศบาล จังหวัดสงขลา,
จังหวัดสตูล

 

 

Comments are closed