L06 แผนที่เส้นทางคมนาคม

ชื่อหน่วยงาน/ชั้นแผนที่ ชั้นแผนที่ในแผนที่บริการ(WMS) มาตราส่วนแผนที่ ปีที่ผลิต(พ.ศ.) ครอบคลุมพื้นที่
1. กระทรวงคมนาคม – เส้นทางคมนาคม
– เส้นทางด่วน ทางยกระดับ
– เส้นทางรถไฟ
– เส้นทางรถไฟฟ้า
– ตำแหน่งจุดตัดถนน
– สถานีขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
– สถานที่สำคัญ
– สิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านคมนาคม
 2554 ทั้งประเทศ
2. สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร – รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
– พื้นที่ทางยกระดับ สะพานลอย
– ทางด่วนพิเศษ
– ทางรถไฟ
– พื้นที่ถนน
– เส้นกึ่งกลางถนน
1:4,000  2556 กรุงเทพมหานคร
เส้นทางคมนาคม เขตจตุจักร
3. จังหวัดเพชรบูรณ์ ถนน จังหวัดเพชรบูรณ์
4. กรมทางหลวงชนบท/
ทางหลวงชนบท และสะพาน
ในความรับผิดชอบ
– ตำแหน่งสะพาน
– สะพาน
– ทางหลวงชนบท
1:25,000
Scale Range <300,000
2558 ทั้งประเทศ
– gis_cld_route_spc
(ตอนความคุมทางคมนาคม)
1:50,000 2558 ทั้งประเทศ
(ปัจจุบัน เก็บข้อมูลไปได้ 25%)

 

Comments are closed