L12 แผนที่แปลงที่ดิน

ชื่อหน่วยงาน/ชั้นแผนที่ ชั้นแผนที่ในแผนที่บริการ(WMS) มาตราส่วนแผนที่ ปีที่ผลิต(พ.ศ.) ครอบคลุมพื้นที่
1. กรมที่ดิน รูปแปลงที่ดิน 1:4,000 ปัจจุบัน บริเวณภาคเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร,
กำแพงเพชร, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก,
อุตรดิตถ์, น่าน, แพร่, ลำปาง, ลำพูน,
พะเยา, เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน, เชียงราย
และบริเวณภาคอีสาน 4 จังหวัด ได้แก่
ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, เลย
– ขอบเขตที่ดิน ส.ป.ก.
– รูปแปลงที่ดิน ส.ป.ก.
– ขอบเขตนิคมสหกรณ์
– รูปแปลงที่ดินนิคมสหกรณ์
– ขอบเขตนิคมสร้างตนเอง
– รูปแปลงภายในนิคมสร้างตนเอง
– หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1:50,000
1:4,000
1:50,000
1:4,000
1:50,000
1:4,000
1:4,000
ทั้งประเทศ

 

Comments are closed