L13 แผนที่อุทกศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน/ชั้นแผนที่ ชั้นแผนที่ในแผนที่บริการ(WMS) มาตราส่วนแผนที่ ปีที่ผลิต(พ.ศ.) ครอบคลุมพื้นที่
1. กรมอุทกศาสตร์ – เส้นชายฝั้ง
– เส้นความลึกเท่า
– ลักษณะพื้นท้องทะเล
– ตัวเลขน้ำ
– สายน้ำ
 อ่าวไทย
2. สทอภ. แผนที่เรดาร์ชายฝั่ง 1:4,000,000 2558 อ่าวไทย
แผนที่ปะการัง 1:5,000 2552  อ่าวไทย , อันดามัน
แผนที่คุณภาพน้าทะเล
(Ocean color)
1:4,000,000 2556  อ่าวไทย, อันดามัน
แผนที่กัดเซาะชายฝั่ง 1:100,000 2552 อ่าวไทย , อันดามัน
3. สถานีภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ภาคใต้
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
– แหล่งหญ้าทะเล
– แหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำ
– ท่าเรือ
– ที่ตั้งเครื่องมือจับปลาไซนั่ง
– ที่ตั้งเครื่องจับปลาโพงพาง
ทรัพยากรประมง
– แหล่งปลาหมึก
– แหล่งหอย
– แหล่งปู
– แหล่งกุ้ง
– แหล่งปลา
จังหวัดสงขลา, จังหวัดสตูล
4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง – ปะการัง ปี2558
– หญ้าทะเล ปี2558
– ป่าชายเลน ปี2557
– แนวกัดเซาะชายฝั่ง ปี2554
1:50,000 2554-2558 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

Comments are closed