L15 แผนที่แสดงสถานการณ์ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน/ชั้นแผนที่ ชั้นแผนที่ในแผนที่บริการ(WMS) มาตราส่วนแผนที่ ปีที่ผลิต(พ.ศ.) ครอบคลุมพื้นที่
1. สทอภ. – ตำแหน่งการเกิดไฟป่า 2557 – ปัจจุบัน ทั้งประเทศ
– แผนที่น้ำท่วมปัจจุบัน รอบ 7 วัน ปัจจุบัน ทั้งประเทศ
– ดัชนีความแตกต่างความชื้น ราย 7 วัน ปัจจุบัน ทั้งประเทศ

 

Comments are closed