L16 แผนที่ด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน/ชั้นแผนที่ ชั้นแผนที่ในแผนที่บริการ(WMS) มาตราส่วนแผนที่ ปีที่ผลิต(พ.ศ.) ครอบคลุมพื้นที่
1. กรมทรัพยากรธรณี แผนที่ด้านธรณีวิทยา / แร่ ทั้งประเทศ
2.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช – แนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
– ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยงานในสังกัด
1:4,000 2559 ทั้งประเทศ
3.กรมทรัพยากรน้ำ
บริการผ่าน สทอภ.
ขอบเขต 25 ลุ่มน้ำ
254 ลุ่มน้ำสาขา
1:50,000 2552 ทั้งประเทศ
4.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งบ่อน้ำบาดาลใช้การได้ 2559 ทั้งประเทศ
5.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
บริการผ่าน สทอภ.
– ขอบเขตสวนป่าองค์การอุตสาหกรรม
– พื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
1:4,000 2558 ทั้งประเทศ
6.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง – ปะการัง 1:50,000 2558 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล
– หญ้าทะเล 2558
– ป่าชายเลน 2557
– แนวกัดเซาะชายฝั้ง 2554

 

Comments are closed