การประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

   

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 ท่าน 18 หน่วยงาน การประชุมดังกล่าว มีประเด็นสำคัญ
ดังต่อไปนี้
1. เพื่อรับทราบสถานภาพการดำเนินงานโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
2. พิจารณามอบหมายหน่วยงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญ ภายใต้นโยบาย Big Data
3. พิจารณากำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบภารกิจต่างๆ ภายใต้ศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ
(National CORS Data Center)
ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐานดังกล่าวไปวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศต่อไป

Comments are closed.