การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศครั้งที่ 2/2561

   

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ของประเทศครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พลตรี กฤษณ์ บัณฑิต รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานการประชุม และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม 12 หน่วยงาน จำนวน 27 ท่าน การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ ขั้นตอนการเสนอมาตรฐานภูมิสารสนเทศ เพื่อประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ และการแต่งตั้งคณะทำงาน ภายใต้อนุกรรมการกำหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศ จำนวน 3 คณะทำงาน ได้แก่ 1. คณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานภูมิสารสนเทศ เพื่อให้มีการผลักดัน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 2. คณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานภูมิสารสนเทศด้านระบบดาวเทียมเพื่อการนำทาง (GNSS) ด้านการสำรวจภูมิประเทศด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ (LiDAR) และด้านการจัดทำข้อมูลทางอุทกศาสตร์ (IHO) เพื่อดำเนินงานจัดทำร่างมาตรฐานภูมิสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 3. คณะทำงานศึกษามาตรฐานภูมิสารสนเทศ เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับปัจจุบัน

Comments are closed.