การประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม 21 หน่วยงาน จำนวน 55 ท่าน การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อ โครงการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานหลัก ชั้นข้อมูลแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้านมาตราส่วน 1 : 4,000 (กรมการปกครอง) เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณดำเนินการโดยด่วน เนื่องจากเป็นชั้นข้อมูลพื้นฐานที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการนำไปต่อยอดภารกิจอื่นๆ นอกจากนั้นได้มีการพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใต้ภารกิจด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ ได้แก่ ความคืบหน้าการพัฒนา Actionable Intelligence Policy Platform (AIP) ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาดาวเทียม THEOS-2, ความคืบหน้าการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) ของประเทศ และการพัฒนาระบบรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ (National Urgent Situation Actionable Intelligence System : NUSAIS) สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สัง%B

Comments are closed.