การประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการฯ

ในการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำภูมิสารสนเทศ การจัดทำแผนที่ และการสำรวจข้อมูลระยะไกล เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ลดความซ้ำซ้อน สามารถบูรณาการข้อมูล แลกเปลี่ยน ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ตอบสนองความต้องการใช้งานภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการด้านนโยบายภาครัฐ การบริหารการตัดสินใจ ทั้งด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และความมั่นคงของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

Comments are closed.