การประชุมหารือ เรื่อง เตรียมการจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมหารือ เรื่องเตรียมการจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน (ปลัดกระทรวง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศ การจัดทำมาตรฐานข้อมูล แผนแม่บท ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และการใช้ประโยชน์จากระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ

Comments are closed.