การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูง (ปลัดกระทรวง) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ณ โรงแรม ดี วารี ชาญวีร์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน (ปลัดกระทรวง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศ การจัดทำมาตรฐานข้อมูล แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และการใช้ประโยชน์จากระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป

 

Comments are closed.