การประชุมหารือ การจัดทำงบประมาณด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ ในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ได้จัดประชุมหารือการจัดทำงบประมาณด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ ในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ศูนย์ราชการฯ สทอภ.
โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 21 หน่วยงาน จำนวน 41 ท่าน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือการจัดทำงบประมาณด้านภูมิสารสนเทศ ในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดตั้งกลุ่มบูรณาการงบประมาณด้านภูมิสารสนเทศของประเทศต่อไป

 

Comments are closed.