การประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม และมี นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธาน
การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ พิจารณาแนวทางการบูรณาการภูมิสารสนเทศของประเทศ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมอบนโยบายและกำหนดแนวทางการดำเนินงานแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านภูมิสารสนเทศ ให้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติปี 2560-2564

Comments are closed.