หลักเกณฑ์การให้บริการภูมิสารสนเทศ ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)

ดาวน์โหลด  หลักเกณฑ์การให้บริการภูมิสารสนเทศ ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)

Comments are closed.