อำนาจหน้าที่

  1. กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
  2. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการกำหนดมาตรฐานกลางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ แนวทางการบูรณาการและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศในทุกมิติที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการมอบหมายหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่หลักเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ หรือเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำ รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ
  4. ดำเนินการบูรณาการแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศตามคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
  5. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
  6. ประสาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ
  7. เชิญบุคคลหรือผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือแสดงความคิดเห็น หรือขอให้ส่งข้อมูลหรือเอกสาร
  8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามที่ กภช. มอบหมาย
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

Comments are closed.