บริการและดาวน์โหลด

>> ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ

>> เอกสารสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยภูมิสารสนเทศ” (28 สิงหาคม 2562)

>> เอกสาร “การสัมมนาการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย” (วันที่ 15 มีนาคม 2562)

>> หลักเกณฑ์การให้บริการภูมิสารสนเทศผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)

>> คู่มือแนวทางรักษาความปลอดภัยของการให้บริการข้อมูลผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS Portal)

>> คู่มือการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS Portal) ฉบับผู้ปฏิบัติงาน/นักเทคนิค

>> โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตราฐาน FGDS (15 จังหวัด)

>> ผลการดำเนินโครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS (15 จังหวัด)

>> คู่มือระบบบริการแผนที่ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน FGDS

>> ขั้นตอนการเสนอมาตรฐานภูมิสารสนเทศ เพื่อประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ

>> การประกาศมาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ

>> การศึกษามาตรฐาน ISO/TC211 จำนวน 25 เรื่อง

>> เอกสาร เรื่อง การจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศ (วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561)

>> แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

>> เอกสาร การสัมมนาการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ด้วย Geo-Intelligence (วันที่ 20 สิงหาคม 2561)

>> ข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ

>> ดาวน์โหลด Banner ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กภช.

Comments are closed.