องค์ความรู้

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อภิธานศัพท์การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing Glossary)

มาตรฐาน

แปลงค่าพิกัด — กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา
แปลงค่าพิกัด
Template แปลงค่าพิกัด
มาตรฐานชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) 13 ชั้นข้อมูล

คู่มือ

หลักเกณฑ์การให้บริการภูมิสารสนเทศผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
คู่มือแนวทางรักษาความปลอดภัยของการให้บริการข้อมูลผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ (NGIS Portal)

อื่น ๆ

LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้
ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ
รายชื่อระบบขึ้นทะเบียนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากผู้ประกอบการไทย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
Fund เพื่อส่งเสริมพร้อมสนับสนุนทุกรูปแบบของอุตสาหกรรมดิจิทัล
United Nations Development Programmer

Comments are closed.