3.ประกาศโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 10 เรื่อง

กภช. 19103 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศการประยุกต์ใช้ภาษาโครงร่างเชิงแนวคิด (Conceptual schema language)

กภช. 19106 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศมาตรฐานโพรไฟล์ของภูมิสารสนเทศ (Profiles)

กภช. 19107 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศโครงร่างเชิงพื้นที่ (Spatial schema)

กภช. 19108 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศโครงร่างเชิงเวลา (Temporal schema)

กภช. 19109 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศโครงร่างกฎสำหรับการประยุกต์ภูมิสารสนเทศ (Rules for application schema)

กภช. 19118 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศการเข้ารหัส (Encoding)

กภช. 19125-2 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศรูปลักษณ์ทางภูมิสารสนเทศ (Simple feature access – Part 2 : SQL option)

กภช. 19134 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศระบบให้บริการระบุตำแหน่งหลายรูปแบบสำหรับแสดงเส้นทางและการนำร่อง (Multimodal Routing and Navigation)

กภช. 19135 : 2560 มาตรฐานภูมิสารสนเทศกระบวนการลงทะเบียนภูมิสารสนเทศ (Procedures for registration of geographical information items)

ข้อกำหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS)

Comments are closed.