การประกาศมาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ

มาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ ได้มีการประกาศดังต่อไปนี้

  1. ประกาศโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จำนวน 8 เรื่อง
  2. ประกาศโดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) จำนวน 14 เรื่อง
  3. ประกาศโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 10 เรื่อง

 

 

Comments are closed.