1.ประกาศโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จำนวน 8 เรื่อง

มอก. 19115 : 2548 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสนเทศภูมิศาสตร์  การอธิบายข้อมูล

มอก. 19105 : 2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสนเทศภูมิศาสตร์  การเป็นไปตามมาตรฐานและการทดสอบ

มอก. 19126 : 2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ พจนานุกรมแนวคิดด้านรูปลักษณ์และการลงทะเบียน

มอก. 19128 : 2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสนเทศภูมิศาสตร์  การเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการแผนที่

มอก. 19131 : 2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสนเทศภูมิศาสตร์  ข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ข้อมูล

มอก. 19133 : 2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสนเทศภูมิศาสตร์  การบริการเชิงตำแหน่งที่ตั้ง การติดตามและการนำหน

มอก. 19134 : 2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสนเทศภูมิศาสตร์  การบริการเชิงตำแหน่งที่ตั้ง การกำหนดเส้นทางและการนำหน

มอก. 19135-1 : 2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสนเทศภูมิศาสตร์  กระบวนการลงทะเบียนรายการ

 

 

Comments are closed.