2. ประกาศโดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) จำนวน 14 เรื่อง

กภช. 19105 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ การได้มาตรฐานและการทดสอบ

กภช. 19113 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ หลักการคุณภาพข้อมูล

กภช. 19114 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ การประเมินคุณภาพข้อมูล

กภช. 19121 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ข้อมูลภาพและข้อมูลกริด

กภช. 19122 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ข้อกำหนดคุณสมบัติและการรับรองคุณสมบัติของบุคลากรด้านภูมิสารสนเทศ

กภช. 19126 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับพจนานุกรมข้อมูลฟีเจอร์และการลงทะเบียน

กภช. 19128 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของเครื่องแม่ข่ายให้บริการแผนที่ทางอินเตอร์เน็ต

กภช. 19131 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ข้อมูล

กภช. 19133 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ การบริการเชิงตำแหน่ง-การติดตาม และนำหน

กภช. 19136 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศ

กภช. 19138 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล

กภช. 19139 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ คำอธิบายข้อมูล-XML schema Implementation

กภช. 19144-1 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ระบบการจำแนก-ส่วนที่ 1 โครงสร้างระบบการจำแนก

กภช. 19144-2 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ระบบการจำแนก-ส่วนที่ 2 ระบบการจำแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS)

Comments are closed.