ดาวน์โหลดเอกสาร เรื่อง การจัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศ (วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561)

1. ความสำคัญและแนวทางการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ

2. Understanding FGDS Metadata

3. Course

4. ตัวอย่างคำอธิบายข้อมูล ตามมาตรฐาน ISO19115

 

Comments are closed.