ดาวน์โหลดเอกสาร การสัมมนาการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ด้วย Geo-Intelligence (วันที่ 20 สิงหาคม 2561)

>> ดาวน์โหลดเอกสารการประยุกต์ใช้ Actionable Intelligence Policy Platform (AIP Platform)

>> ดาวน์โหลดเอกสารการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

Comments are closed.