เอกสารสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยภูมิสารสนเทศ” (วันที่ 28 สิงหาคม 2562)

1. ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564

2. บรรยายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

Comments are closed.