ข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ

ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบวางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ได้กำหนดให้มีแผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย โดยกำหนดให้มีการจัดหาข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งข้อมูลชั้นความสูงภูมิประเทศ (Digital Elevation Model: DEM) โดยในปี 2555 ได้มีโครงการสำรวจชั้นความสูงภูมิประเทศ (DEM) อย่างละเอียด โดยการบินสำรวจด้วยระบบ LIDAR เกิดขึ้น 2 โครงการ รวมพื้นที่ครอบคลุมลุ่มน้ำเจ้าพระยาประมาณ 60,000 ตร.กม. ดังต่อไปนี้
1. แบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (เจ้าพระยาโซนใน)
2. แบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (เจ้าพระยารอบนอก)

สามารถดูรายละเอียดวิธีการให้บริการข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ ได้ที่ เว็บไซต์
การเผยแพร่บริการข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานชั้นความสูงภูมิประเทศ 

 

Comments are closed.