ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ

สรุปข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ

 

1. ด้านเครื่องมือสำรวจในระบบดิจิตอล (Digital Survey Instruments)

2. ด้านระบบระบุตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม (Global Positioning System : GPS)

3. ด้านการสำรวจระยะไกล (Remote sensing)

4. ด้านการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry)

5. ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems)

6. ด้านเครื่องมือทางวิศวกรรมด้านระบบเชิงพื้นที่ (Spatial System Engineering Tools)

7. ด้านการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่  (Spatial database management)

8. ด้านการทำแผนที่อัตโนมัติ (Automated Cartography)

9. ด้านการนำเสนอข้อมูล (Visualization)

10. ด้านแบบจำลอง (Modeling)

11. ด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis)

12. ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (Sample Design and System Architecture)

13. ด้านการรวบรวมข้อมูล  (Data Collection)

14. ด้านการประเมินและรับรองคุณภาพ (Quality Assurance and Validation)

15. ด้านการจัดการสารสนเทศ (Information Management)

16. ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์   (Analysis/Synthesis)

17. ด้านการแพร่กระจายข้อมูล (Dissemination)

หมายเหตุ : รวบรวมข้อมูล เมื่อเดือนมกราคม 2561

!!!ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย!!!

Comments are closed.