นโยบายภูมิสารสนเทศ

แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564
แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับย่อ)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564
(ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570

การดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ NGIS Portal
รายการชั้นแผนที่บนระบบ NGIS Portal
ศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ : NCDC
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ NSO-GIS
โครงการกราดฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลเชิงเลขเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
โครงการสำรวจความสูงภูมิประเทศของประเทศไทยด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) ระยะที่ 1

ภูมิสารสนเทศสนับสนุนนโยบาย

คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ “THAIWATER”
ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR Data Center)
ภายใต้คณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญ์ติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Marine GI Portal Platform
คณะกรรมการนโยบายและแผนการจัดการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
ข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ

Comments are closed.