ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศครั้งที่ 2/2561

การสัมมนา การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ด้วย Geo-Intelligence (วันที่ 20 สิงหาคม 2561)

การประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

การขับเคลื่อนนโยบายชาติด้วยแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

การประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

การประชุมหารือ การจัดทำงบประมาณด้านภูมิสารสนเทศของประเทศ ในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย

การประชุมหารือ เรื่อง เตรียมการจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559

Comments are closed.