คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : กภช.

รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เพื่อดำเนินการด้านนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำภูมิสารสนเทศ การจัดทำแผนที่ และการสำรวจข้อมูลระยะไกล เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ลดความซ้ำซ้อน บูรณาการข้อมูลให้สามารถแลกเปลี่ยน ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างเป็นระบบสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานภูมิสารสนเทศในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เห็นชอบและลงนามในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 229 ง วันที่ 23 กันยายน 2558

องค์ประกอบ

1นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายประธานกรรมการ
2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรองประธานกรรมการคนที่สอง
4ปลัดกระทรวงกลาโหมกรรมการ
5ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรรมการ
6ปลัดกระทรวงคมนาคมกรรมการ
7ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรรมการ
8ปลัดกระทรวงมหาดไทยกรรมการ
9ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรรมการ
10เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรรมการ
11อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกรรมการ
12อธิบดีกรมที่ดินกรรมการ
13อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกรรมการ
14เจ้ากรมแผนที่ทหารกรรมการ
15เจ้ากรมอุทกศาสตร์กรรมการ
16กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกิน 10 คนกรรมการ
17ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกรรมการและเลขานุการ
18ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

1กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
2เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการกำหนดมาตรฐานกลางด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ แนวทางการบูรณาการและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศในทุกมิติที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการมอบหมายหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่หลักเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ หรือเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำ รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ
4ดำเนินการบูรณาการแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศตามคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
5เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
6ประสาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ
7เชิญบุคคลหรือผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือแสดงความคิดเห็น หรือขอให้ส่งข้อมูลหรือเอกสาร
8แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามที่ กภช. มอบหมาย
9ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

Comments are closed.