คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.)

        รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เพื่อดำเนินการด้านนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำภูมิสารสนเทศ การจัดทำแผนที่ และการสำรวจข้อมูลระยะไกล เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ลดความซ้ำซ้อน บูรณาการข้อมูลให้สามารถแลกเปลี่ยน ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างเป็นระบบสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานภูมิสารสนเทศในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เห็นชอบและลงนามในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 229 ง วันที่ 23 กันยายน 2558

Comments are closed.